Posted in จดหมายข่าว

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจําปี พ.ศ. 2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและปลูกสร้าง พ.ศ.2562

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2522 ประจำปี พ.ศ. 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส.๓) ประจำปี ๒๕๖๖

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ประจำปีงบประมาณ 2566

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

วันอาทิตย์ ที่ 23 ตุลาคม 2565 นายวิจารณ์ มุทาพร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ประจำปี 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

วันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9 )

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(เพิ่มเติม)และพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

Continue Reading...