Posted in กิจกรรมและโครงการ

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายวิจารณ์ มุทาพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก กล่าวเปิดโครงการปลูกป่า “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา วชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ” และวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สระหนองทุ่มบ้านหนองแสง ตำบลทุ่งแก

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเจริญศิลป์และปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ได้จัดทำโครงการทำหมันสุนัขและแมวฟรีให้กับประชาชนในตำบลทุ่งแกและใกล้เคียง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

งานจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ดำเนินการออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ระหว่างวันที่ ๙-๒๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ในเขตตำบลทุ่งแก หมู่ ๑ ถึง หมู่ ๑๑ และบ้านเจริญศิลป์ หมู่ ๑,๒,๑๒ #ท้องถิ่นก้าวไกลร่วมใจเสียภาษี

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายได้ และออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 2561

   

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 2562

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 2563

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 2564

Continue Reading...
Posted in รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือนมีนาคม2565

Continue Reading...