แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2021
ซื้อวัสดุอหารเสริมนม โรงเรียน 5 โรงเรียน ในเขต อบต.ทุ่งแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2021
ซื้อวัสดุอาหารเสริมนม ศพด. 2 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2021
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2021
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนสร้างไพร หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2021
จ้างค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการประกวดหมู่บ้านสะอาด ปราศจากโรคภัย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2021
ซื้อวัสดุตามโครงการประกวดหมู่บ้านสะอาด ปราศจากโรคภัย ร่วมใจพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2021
ซื้อวัสดุตามโครงการประกวดหมู่บ้านสะอาด ปราศจากโรคภัย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2021
ซื้อโครงการสนับสนุนค่าจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายด้านทิศใต้หมู่บ้านบ้านดอนสร้างไพร หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังม่วง - หนองจาน ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2021
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/09/2021
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2021
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในกิจกรรม อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2021
จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2564 ด้านคุณภาพการให้บริการของ อบต.ทุ่งแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2021
ซื้อนม โรงเรียน 5 โรงเรียน ในเขต อบต.ทุ่งแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/08/2021
ซื้อนม ศพด. 2 ศูนย์ ในเขตรับผิดชอบของ อบต.ทุ่งแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/08/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่