แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทิศใต้หมู่บ้านดอนสร้างไพร หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพ่อเสาร์ สีลารวม บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนายเก่ง คำจอน บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนายนคร ไชยพงษ์ บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/08/2021
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ยูเอชที โรงเรียน 5 โรงเรียน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต.ทุ่งแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/07/2021
ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ยูเอชที ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/07/2021
วัสดุป้องกันการติดเชื้อ ในการรับ-ส่ง ผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงซึ่งเป็นบุคคลในเขต อบต.ทุ่งแก 22/07/2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง-กองการศึกษา 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2021
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2021
ซื้ออาหารเสริมนม ศพด.2 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2021
ซื้ออาหารเสริมนม 5 โรงเรียน ในเขตพื้นที่ อบต.ทุ่งแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2021
จ้างประกอบอาหารและอาหารว่างตามโครงการป้องกันเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรน่า(covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2021
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 4946 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2021
ซื้อวัสดุโครงการป้องกันเฝ้าระวังไวรัสโคโรน่า (covid-19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/06/2021
ซื้อวัสดุโครงการรณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาทของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2021
ซื้อวัสดุโครงการรณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2021
ซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2021
ซื้อเวชภัณฑ์ยาที่ใช้รักษาโรคลัมปี สกิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่