แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายอำมาตย์ บ้านทุ่งแก หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2021
จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนายถนัด ค้ำจุล บ้านโคกไชยวานน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ทับถนนลาดยาง) สายบ้านหนองจาน - บ้านทุ่งมน บ้านหนองจาน หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2021
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียน 5 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2021
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนม ศพด. 2 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล บ้านวังอ้อยหนู ? บ้านคำเม็ก บ้านวังอ้อยหนู หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 53 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/04/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/04/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์-กองคลัง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์-กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน - กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2021
จ้างค่าซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2021
จ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่างตามโครงการเฝ้ารับเสด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2021
ซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการเฝ้ารับเสด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2021
จ้างขุดลอกลำห้วยสาธารณะ(ลำห้วยควาย) บ้านทุ่งแก หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มแสงบูรพา (ปู่ตา) บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายประสาน อุส่าห์ บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังม่วง - หนองจาน บ้านดอนสร้างไพร หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/03/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่