แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างประกอบอาหารและอาหารว่างตามโครงการอบมหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตตำบลทุ่งแก ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน - กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2021
ซื้อครุภัณฑฺ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2021
ซื้อเลื่อยยนต์โซ่สตีล MS 180 พร้อมบาร์ หัวเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2021
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/03/2021
ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์อิงค์เจ็ท จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/03/2021
จ้างค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา รถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2021
จ้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดและบ่อพักสายกลางบ้าน บ้านหนองจาน หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2021
จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคำภา สีแสด บ้านหนองจาน หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/02/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองจาน-หนองบัวแพ บ้านหนองจาน หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/02/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน - สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2021
จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล้ก สายข้างสระหนองผือ บ้านทุ่งแก หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญฺศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2021
จ้างขุดลอกลำห้วยสาธารณะ(วังนกเจ่าตอนบน) บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2021
จ้างขุดลอกลำห้วยสาธารณะ(หน้าฝายลำห้วยวังนกเจ่า) บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก สายหน้าบ้านนางแดง บ้านโสก หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/01/2021
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่