แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ - กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/01/2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง-ถนน 2280 (ช่วงหน้าบ้านนายบุญชู สีบุญมา) บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2021
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า - กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2021
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา - กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2021
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในตำบลทุ่งแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน - กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2020
จ้างค่าต่ออายุและดูแลเว็บไซต์ http//www.tungkae.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/12/2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/12/2020
ซื้อวัสดุตามโครงการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์/ผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/12/2020
ซื้ออาหารเสริม(นม) พลาสเจอร์ไรส์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2020
ซื้ออาหารเสริม(นม) พลาสเตอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียน ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2020
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงจอดรถ อบต.ทุ่งแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/11/2020
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่างโครงการเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/10/2020
จ้างค่าจ้างเหมาพาหนะเดินทางสำหรับผู้เข้าร่วมรับเสด็จ ไป - กลับ ตามโครงการเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ในวันที่ 15 และ 16 ตุลาคม 2563 จำนวน 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/10/2020
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข4946 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/10/2020
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2020
ซื้ออาหารเสริม(นม) พลาสเจอร์ไรส์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2020
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันของ ศพด. บ้านหนองแสง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2020
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง ถึงถนนสว่าง-นาบัว(ช่วงหน้าวัดป่าบ้านหนองแสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2020
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่