แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางอุลัยวรรณ เชิดสาย(สายกลางบ้าน) บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2020
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลทุ่งแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2020
จ้างประกอบอาหารและอาหารว่างตามโครงกรครอบครัวคุณธรรมนำสังคมเข้มแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าง - กองช่าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าง-กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าง - กองช่าง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2020
จ้างประกอบอาหารและอาหารว่าง ตามโครงการเด็กไทยใส่ใจอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2020
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหมู่บ้านด้านฝั่งทิศตะวันตก(เชื่อมถนน คสล.เดิม) บ้านวังอ้อยหนู หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าง - กองช่าง จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/09/2020
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2020
ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2020
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที สำหรับโรงเรียนจำนวน 5 โรงเรียน ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2020
จ้างประกอบอาหารตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/08/2020
ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/08/2020
ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/08/2020
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/08/2020
จ้างปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม บ้านดอนสร้างไพร หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2020
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที ประจำเดือนสิงหาคม 2563 สำหรับโรงเรียน จำนวน 5 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/07/2020
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/07/2020
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่