แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/07/2020
จ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุสุขภาพดีวิถีไทย ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2020
จ้างประกอบอาหารว่างตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุสุขภาพดีวิถีไทย ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2020
ซื้อจัดซื้อวัสดุสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (สื่อการเรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแสง - บ้านหนองจาน บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/06/2020
เหมาบริการประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน 2563ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง 29/06/2020
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน ปี ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2020
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2020
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกไชยวาน ? บ้านโสก หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2020
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 19 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2020
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง - กองช่าง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2020
ซื้อซื้อวัสดุโครงการรณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2020
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง - กองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2020
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนายเรืองชัย ทุนมี บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน - กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2020
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนายวิจิตร พันดวง บ้านโคกไชยวาาน หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญฺศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2020
จ้างประกอบอาหารและอาหารว่างตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ภายในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2020
ซื้อวัสุดคอมพิวเตอร์ - สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2020
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ - กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2020
จ้างปรับปรุงพื้นคอนกรีตศาลาประชาคม บ้านวังอ้อยหนู หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2020
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่