แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ทับถนนลาดยาง) สายบ้านหนองจาน - บ้านทุ่งมน บ้านหนองจาน หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/06/2020
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ทับถนนลาดยาง) สายบ้านหนองจาน - บ้านทุ่งมน บ้านหนองจาน หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2020
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง ประจำเดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2020
ซื้อตราสัญลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2020
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ทับถนนลาดยาง) สายบ้านหนองจาน ? บ้านทุ่งมน บ้านหนองจาน หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2020
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านพ่อแดง อำนาจ ถึงหน้าบ้านนายอุเทน มณีชม บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2020
จ้างโครงการก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชำรุดบ้านทุ่งแก หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2020
ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์/ผู้ยากไร้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2020
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ในระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2020
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยูะเอชที สำหรับ ศพด.บ้านหนองแสง และ ศพด.บ้านโคกไชยวาน ภาคเรียนที่ 1/2563 ในระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2020
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน 2563 ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ - กองช่าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.77 - 001 สายทุ่งมน - คำเม็ก บ้านดอนสร้างไพร (บ้านวังม่วง) หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/04/2020
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/04/2020
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/04/2020
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/04/2020
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/04/2020
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 4946 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/04/2020
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/04/2020
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนายสกล ถึงบ้านผู้ช่วยบุญชู บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/04/2020
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่