แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนางสายทอง ถึงบ้านนางสุรัศนีย์ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/04/2020
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายหน้าบ้านนายประนม วิเศษดั้น บ้านทุ่งแก หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2020
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายหน้าบ้านนางประมวล จิณณวาโส บ้านทุ่งแก หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2020
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที ประจำช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/03/2020
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/03/2020
จ้างประกอบอาหารและอาหารว่างตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใกล้ตัว ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/03/2020
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/03/2020
จ้างประกอบอาหารและอาหารว่างสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/03/2020
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลทุ่งแก ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2020
ซื้อวัสดุตามโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/03/2020
จ้างประกอบอาหารและอาหารว่างสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกทบทวน อปพร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/03/2020
จ้างยานพาหนะเดินทางสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม อปพร. ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/03/2020
จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก(บล็อกคัลเวิตท์) ถนนระหว่างบ้านโสกเชื่อมบ้านโคกไชยวาน (ช่วงห้วยบักจอม) บ้านโสกหมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2020
จ้างขุดลอกลำห้วยสาธารณะ(ห้วยโสกดู่ตอนกลาง) บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2020
จ้างจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมน้ำมัน ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่ผู้บริหาร/พนักงาน/พนักงานจ้างและสมาชิกสภา อบต.ทุ่งแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2020
จ้างประกอบอาหารและอาหารว่างตามโครงการป้องกันหมอกควันเนื่องจากไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2020
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนางเฉวียน(สายข้างวัดนิโครธ) บ้านโสก หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2020
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนายกองมี บ้านโสก หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2020
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่าง ตามโครงการฝึกอบรมจัดทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2020
จ้างจัดทำกรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์ ตามโครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ในส่วนภูมิภาคและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2019
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่