แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/11/2019
ซื้ออาหารเสริม(นม) พลาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนในเขต จำนวน 5 โรงเรียน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2019
ซื้ออาหารเสริม(นม) พลาสเจอร์ไรส์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2019
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังและถนนเพื่อการเกษตรภายในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/10/2019
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนางมะลิวัลย์ บ้านวังอ้อยหนู หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/10/2019
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/10/2019
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่