แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ. 77-002 จากสายหนองจาน-บึงโน บ้านหนองจาน หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/03/2023
จ้างค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน บ้านวังอ้อยหนู หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2023
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายทองสี อุตส่าห์ บ้านทุ่งแก หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำเชื่อมระหว่างหมู่บ้านสายบ้านหนองแสง - บ้านหนองบัวแพ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2023
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองจาน หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจรญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแสง - บ้านหนองจาน หมู่ที่ 5 บ้านหนองแสง ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/12/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสงถึงถนนสายสว่าง-นาบัว บ้้านหนองแสง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/07/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ. 77-002 จากสายหนองจาน-บึงโน บ้านหนองจาน หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/02/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มแสงบูรพา (ปู่ตา) บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/02/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายประสาน อุส่าห์ บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/02/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังม่วง - หนองจาน บ้านดอนสร้างไพร หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/02/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านโสก - บ้านทุ่งแก บ้านโสก หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/02/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแสง - บ้านหนองจาน บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/06/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.77 - 001 สายทุ่งมน - คำเม็ก บ้านดอนสร้างไพร (บ้านวังม่วง) หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/04/2020
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดป่าบ้านดอนสร้างไพร หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดป่าโนนแสนชาติ บ้านโสก หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแสง - บ้านหนองจาน บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2024
จ้างโครงการปรับปรุงขยายไหล่ทาง ถนนสายทุ่งแก ? บ้านโสก บ้านทุ่งแก หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2024
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2023
ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2023
จ้างปรับปรุงแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/10/2023
จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน บ้านวังอ้อยหนู หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2023
จ้างจ้างบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/10/2023
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/10/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน ตุลาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2023
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ ? สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
ซื้อวัสดุโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กน 311 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนายคำสี สันวิลาส (ข้างร้านปูนปั้น) บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร อำเภอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/09/2023
จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน - กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2023
จ้างค่าจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่คณะผู้บริหาร/พนักงาน/พนักงานจ้างและสมาชิกสภา อบต.ทุ่งแก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่