แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสายกลางบ้านด้านบ้านนายมนตรี เปลี่ยนผึ้ง บ้านหนองจาน หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/09/2023
ซื้อวัสดุการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/08/2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2023
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1(หน้าจอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2023
จ้างเหมาวัสดุสื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2023
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ สายบ้านนางบัวพาน บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ? กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน - กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2023
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายศรีจันทร์ ไชยสาคร บ้านทุ่งแก หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโสกถึงบ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/07/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างศาลาประชาคม บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนางบุญน้อม สุวรรณกุล บ้านหนองจาน หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนางบัวลา แก้วเจริญ บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2023
ซื้อวัสดุอาหารเสริมนม โรงเรียน 5 โรงเรียน ประจำเดือน กค.-กย.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2023
ซื้อวัสดุอาหารเสริมนม ศพด.2 ศูนย์ ประจำเดือน กค.-กย. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2023
จ้างจ้างเหมารถเกรดเดอร์ซ่อมแซมถนนภายในตำบล ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดป่าแสงธรรม บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแพงสี คำลือ บ้านหนองจาน หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสงถึงถนนสายสว่าง-นาบัว บ้้านหนองแสง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/05/2023
จ้างขุดลอกสรหนองค้อ บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่