แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยบักจอมตอนล่าง บ้านดอนสร้างไพร หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2023
จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยทมโสกดู่ตอนบน บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2023
จ้างค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน บ้านวังอ้อยหนู หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/03/2023
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายทองสี อุตส่าห์ บ้านทุ่งแก หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำเชื่อมระหว่างหมู่บ้านสายบ้านหนองแสง - บ้านหนองบัวแพ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2023
ซื้อวัสดุตามโครงการแข่งขันกีฬาทุ่งแกเกมส์ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2023
จ้างเหมาเครื่องเสียงตามโครงการทุ่งแกเกมส์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2023
ซื้อวัสดุตามโครงการแข่งขันกีฬาทุ่งแกเกมส์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2023
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองจาน หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจรญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแสง - บ้านหนองจาน หมู่ที่ 5 บ้านหนองแสง ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/01/2023
ซื้อวัสดุตามโครงการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์/ผู้ด้อยโอกาน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโสก ? บ้านโคกไชยวาน บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2023
จ้างค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคม ปิ่นใจ บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมาน เทพตาแสง บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบโรงเรียนดอนชัยวิทยา บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบโรงเรียนดอนชัยวิทยา บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสนิท สาริพันธ์ บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน-สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่