แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์-กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดป่าบ้านดอนสร้างไพร หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/2023
จ้างต่อเติมอาคารสำนักงาน(ห้องกองคลัง) สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน-กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง-กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2022
จ้างปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนนภายในตำบล ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร จำนวน 8 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/12/2022
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องปริ๊นเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์-กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน-กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2022
ซื้อวัสดุอาหารเสริมนม โรงเรียน 5 โรงเรียน ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/10/2022
ซื้อวัสดุอาหารเสริมนม ศพด.2 ศูนย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/10/2022
จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง ประจำเดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2022
ซื้อวัสดุอาหารเสริมนม โรงเรียน 5 โรงเรียน ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2022
ซื้อวัสดุอาหารเสริมนม ศพด.2 ศูนย์ ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2022
เครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2566 03/10/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2565 รวม 3 เดือน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2565 รวม 3 เดือน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2022
จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ศพด.โคกไชยวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2022
จ้างเหมาย้ายกล้องวงจรปิดจากศูนย์พักคอย อบต.ทุ่งแก เพื่อติดตั้งที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่