แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสงถึงถนนสายสว่าง-นาบัว บ้้านหนองแสง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/09/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิิทยุ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิิทยุ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิิทยุ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิิทยุ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิิทยุ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิิทยุ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิิทยุ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์-สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน-กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2022
จ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่จัดงานตามโครงการวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/07/2022
จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2022
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมระหว่างตำบล บ้านวังอ้อยหนู-บ้านคำเม็ก บ้านวังอ้อยหนู หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2022
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทิศใต้หมู่บ้าน บ้านดอนสร้างไพร หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2022
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายแดง ตาลทอง บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2022
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตรภายในตำบลทุ่งแก จำนวน 2 หมู่บ้าน ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ-กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่