แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกไชยวาน ?บ้านโสก บ้านโสก หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุมแสงบูรพา(ปู่ตา) บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ทับถนนลาดยาง)สายหนองจานถึงทุ่งมน บ้านหนองจาน หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2022
จ้างโครงการซ่อมแซมผิวจาจร ถนนลูกรังภายในตำบล ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร จำนวน 4 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนายประสาน อุส่าห์ บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2022
จ้างประกอบอาหารและอาหารว่างตามโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน- สำนักปลัด จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายภูษิต ภักตะไชย บ้านทุ่งแก หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนายสุนทร เหาะเหิน บ้านทุ่งแก หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล บ้านวังอ้อยหนู-คำเม็ก บ้านวังอ้อยหนู หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2022
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2022
ซื้อวัสดุตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน-กองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน-สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/04/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน-กองการศึกษา จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2022
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2022
จ้างเหมาค่าอาหารกลางวันประจำเดือน เมษายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง-กองช่าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2022
ซื้อวัสดุอาหารเสริมนม โรงเรียน 5 โรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2022
ซื้อวัสดุอาหารเสริมนม ศพด.2 ศูนย์ ประจำช่วงปิดภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่