แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงอาคาร ศพด.หนองแสง และโคกไชยวาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2022
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ กองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2022
ซื้อวัสดุตามโครงการชุมชนปลอดขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่างตามโครงการฝึกอบรมป้องกันหมอกควันเนื่องจากไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ. 77-002 จากสายหนองจาน-บึงโน บ้านหนองจาน หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/03/2022
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำสายบ้านนายสมบัติ ทองสุข บ้านทุ่งแก หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/03/2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเพียร บ้านโสก หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/02/2022
จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยน(บล็อกคัลเวิร์ส)ห้วยบักด้วง บ้านดอนสร้างไพร หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/02/2022
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมป้องกันหมอกควันแนื่องจากไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2022
จ้างเหมาค่าของรางวัลในการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/02/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2022
ซื้อวัสดุอาหารเสริมนมโรงเรียน 5 โรงเรียน ในเขต อบต.ทุ่งแก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/01/2022
ซื้อวัสดุอาหารเสริมนม โรงเรียน 5 โรงเรียน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/01/2022
ซื้อวัสดุอาหารเสริมนม ศพด. 2 ศูนย์ ในความรับผิดชอบของ อบต.ทุ่งแก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/01/2022
ซื้อสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2022
จ้างเหมาโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน -กองช่าง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2022
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 5 โรงเรียน ในความรับผิดชอบของ อบต.ทุ่งแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่