แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ศพด.2 ศูนย์ ในความรับผิดชอบของ อบต.ทุ่งแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสงถึงสายสว่างนาบัว บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทิศใต้หมู่บ้านดอนสร้างไพร หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ทับถนนลาดยาง) สายบ้านหนองจาน-บ้านทุ่งมน บ้านหนองจาน หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2021
จ้างทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2021
ซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียน 5 โรงเรียน ในเชต อบต.ทุ่งแก ประจำเดือน ธันวาคม2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/2021
ซื้ออาหารเสริมนม สำหรับ ศพด.2 ศูนย์ ในความรับผิดชอบของ อบต.ทุ่งแก ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/2021
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่างตามโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้งและอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้านในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2021
จ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังภายในพื้นที่รับผิดชอบ ของ อบต.ทุ่งแก ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/2021
จ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังภายในพื้นที่รับผิดชอบ ของ อบต.ทุ่งแก ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนายวิชัย เชื้อคำจันทร์ บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนายประสาน อุส่าห์ บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/11/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/11/2021
ซื้อวัสดุใช้ในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/11/2021
ซื้อวัสดุใช้ในการเลือกตั้งทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/11/2021
ซื้อวัสดุอาหารเสริมนม โรงเรียน 5 โรงเรียน ในเขต อบต.ทุ่งแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/10/2021
ซื้อวัสดุอาหารเสริมนม ศพด. 2 ศูนย์ในเขตรับผิดชอบของ อบต.ทุ่งแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/10/2021
ซื้อวัสดุใช้ในการเลือกตั้งทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/2021
ซื้อวัสดุในการเลือกตั้งทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/10/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่