คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ 2566

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ 2564

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานธุรการ

Pw มาตรฐานทั่วไปการประเมินวิทยฐานะใหม่ 61 g

Infro มาตรฐานการเลื่อนเงินเดือนระบบวิทยฐานะ

Infro มาตรฐานทั่วไปการเตรียมความพร้อมครูผู้

เลื่อนระดับในระบบแท่งตามว144กถ. (9)

คู่มือทะเบียนประวัติ

ระเบียบการลา

คู่มือการปฏิบัติงาน

Share: