แผนการปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี

ส่วนที่-๓-รายละเอียดโครงการ-กิจกรรม-มาตรกา

ส่วนที่-๑-บทนำ

มิติที่๓ มิติที่ ๔

มิติที่ ๒

มิติที่ ๑

ปก-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แบบฟอร์มในการลงพื้นที่ติดตามนิเทศ

คำสั่ง-ประกาศแผนแผนการป้องกันการทุจริต

คำสั่ง-ประกาศแผน-Action-Plan.doc
แบบฟอร์มประเมินตนเอง-SAR.docx
ปก-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-ทต.หนองสรวง-๖๑-๖๔.docx
ส่วนที่-๑-บทนำ.docx
ส่วนที่-๒-๑.docx
ส่วนที่-๒-๒-.xlsx
ส่วนที่-๒-๒-บัญชีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต.xlsx
ส่วนที่-๓-รายละเอียดโครงการ-กิจกรรม-มาตรการ.docx
หนังสือราชการ-นำส่ง-ปปช.จังหวัด.doc

Share:

Author: admin