แผนการปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.ทุ่งแก –
คำสั่งและประกาศแผนป้องกันการทุจริต

ส่วนที่-๓-รายละเอียดโครงการ-กิจกรรม-มาตรกา

ส่วนที่-๑-บทนำ

มิติที่๓ มิติที่ ๔

มิติที่ ๒

มิติที่ ๑

ปก-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แบบฟอร์มในการลงพื้นที่ติดตามนิเทศ

คำสั่ง-ประกาศแผนแผนการป้องกันการทุจริต

 

Share:

Author: admin