You are here: Home > ข้อมูลทั่วไป > พันธกิจ

พันธกิจ

พันธกิจ(Mission)

 1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานให้ครบทุกหมู่บ้าน
 2. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ของประชาชน
 3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง
 4. ส่งเสริมการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 6. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 7. ส่งเสริมความสงบเรียบร้อยของชุมชน

 

เป้าหมาย

 1. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง
 2. ประชาชนมีการประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น
 3. มีการพัฒนาคนและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
 4. มีการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต
 5. เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 6. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 7. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS