วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

ใส่ใจคุณภาพชีวิต น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมก้าวไปสู่อาเซียน ”

 

admin

Share: