การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ

ประกาศ อบต.ทุ่งแก เรื่องการเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่1 ปี2563
ประกาศ อบต.ทุ่งแก เรื่องการเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่2 ปี2563
ประกาศ อบต.ทุ่งแก เรื่องการเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1 ปี2563
ประกาศ อบต.ทุ่งแก เรื่องการเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2 ปี2563

ประกาศ อบต.ทุ่งแก เรื่องการเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ปี2563

Share:

Author: admin