กิจกรรมและโครงการต่างๆ

 

วันพุธ ที่ 22 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ยินดีต้อนรับนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะ ที่เดินทางมาเยี่ยมพี่น้องชาวอำเภอเจริญศิลป์ ในงานจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านดอนชัยวิท


วันจันทร์ ที่ 20 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้แก่เด็กและเยาวชน ณ โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา


วันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 อำเภอเจริญศิลป์ ได้กำหนดแผนการออกประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลทุ่งแก ณ ้ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

 

วันพุธ ที่ 15 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้จัดกิจกรรมโครงการเฝ้าระวังและป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งแก


วันพุธ ที่ 15 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 และรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือน เมษายน พ.ศ.2561


วันอังคาร ที่ 14 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกร่วมก่ิจกรรมจิตอาสา พัฒนาถนนสายบ้านหนองแสง - หนองฮังแหลว


วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ร่วมก่ิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอเจริญศิลป์


วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้ประชุมพนักงาน/พนักงานจ้าง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เวลา 14.00 น.


วันพฤหัสบดี ที่ 9 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก


วันจันทร์ ที่ 6 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี เพิ่มเติม ฉบับที่ 2


วันที่ 3 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้ประชุมประชาคมตำบลเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561.2564 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) เวลา 13.00 น. ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก


วันที่ 2 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลได้ออกเวทีประชมคมหมู่บ้าน เพื่อพิจารณาโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2562 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)


วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกได้ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561


วันศุกร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตำบล ณ วัดสงบอารมณ์ บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ 4


วันพฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกร่วมกับอำเภอเจริญศิลป์ ได้จัดกิจกรรมปั่นปันใจ ไทเจริญศิลป์ ครั้งที่ 5 ระหว่างที่ว่าการอำเภอเจริญศิลป์ - โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา


วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพ่ิมพื้นที่สีเขียวสร้างป่าชุมชน "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ" ณ ที่สาธารณะโรงเรียนเก่าบ้านหนองแสงวันพุธ


วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกยินดีต้อนรับ คณะติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้มาตรวจติดตามระบบน้ำประปาบ้านโคกไชยวานน้อย หมู่ที่ 9

วันพุธ ที่ 4 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้ประชุมประจำเดือน พนักงาน/พนักงานจ้าง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก
วันอังคาร ที่ 3 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกได้จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก
วันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้ร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันยาเสพติดโลก ณ ศาลากาญจนาภิเษกหนองทุ่งมน
วันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาวัดชัยชนะ บ้านหนองน้อย
วันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้ประชุมประจำเดือนพนักงาน พนักงานจ้าง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก
วันที่ 11 - 14 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกได้จัดโครงการรณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในตำบล


วันพฤหัสบดี ที่ 7 -8 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้จัดโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน การจักรสาน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก


วันศุกร์ทีี่ 18 พฤษภาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกได้ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล เพื่อพิจารณาโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกยินดีต้อนรับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสกลนคร เพื่อตรวจติดตามโครงการและแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 23-27เมษายน 2561 อบต.ทุ่งแก ได้จัดโครงการฝึกอบรม อปพร. หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปี 2561 ณ เกาะใหญ่หนองทุ่งมน


วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชน จัดกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดบ้านดอนสร้างไพร ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร


วันพุธ ที่ 4 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้ประชุมประจำเดือนพนักงาน /พนักงานจ้าง เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก


วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนสายบ้านหนองแสง - บ้านหนองจาน เวลา 07.00 น.


วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้ประชุมประจำเดือนพนักงาน/พนักงานจ้าง เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.ทุ่งแก


วันจันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกได้จัดโครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก


วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกได้ประชุมคณะกรรมการติดตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 4 ปี (2561-2564) เพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เวลา 10.00 น.


วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกได้ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เวลา 09.30 น.


วันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกได้ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปีตามที่ได้กำหนดไว้เพื่อกำหนดสมัยประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เวลา 09.30 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกได้จัดโครงการอบรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพพัฒนาบุคลากรให้กับผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯพนักงาน/พนักงานจ้าง

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน เพื่อให้เด็กได้กล้าแสดงออกด้านการละเล่น การตอบปัญหา ชิงรางวัลเสริมทักษะการเรียนรู้


วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก นำโดยนายวิจารณ์ มุทาพร นายก อบต.ทุ่งแก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้มอบขนมให้กับโรงเรียนในเขตตำบลทุ่งแกเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561


วันที่ 8 - 15 มกราคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกได้ออกให้บริการรับชำรับภาษีเคลื่อนที่ ได้แก่ ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และค่าธรรมเนียมต่างๆ

 


วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้จัดทำบุญอาคารสำนักงานเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 และจับสลากของขวัญปีใหม่

วันที่ 8 - 11 มกราคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้จัดโครงการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1


วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาถนนสาย ทุ่งมน - ทุ่งแก - บ้านโสก โดยมีประชาชนในตำบลทั้ง 11 หมู่บ้าน สมาชิกสภา อบต.ทุ่งแก กำนันตำบลทุ่งแกผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน คณะผู้บริหาร/พนักงาน/พนักงานจ้าง อบต.


วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ดูแลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 19-22 กันยายน 2560


วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้ร่วมกิจกรรมทอดเทียนพรรษา ประจำปี 2560 ณ วัดป่าบ้านวังอ้อยหนู หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน


วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลได้เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอย้ิมเเคลื่อนที่ ณ วัดนิโครธ บ้านโสก หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร


วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้เด็ก เยาวชน นำหลักคุณธรรม จริยธรรม นำไปใช้ในชีวิตได้อย่างเหมาะสม เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตและบทบาทหน้าที่ที่พึงปฏิบัติในสังคม


วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง สังกัด อบต.ทุ่งแก ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรู้ และตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพ


วันจันทร์ที่11 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกได้ประชุมประจำเดือนพนักงาน พนักงานจ้าง เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.ทุ่งแก


วันที่ 22 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้จัดกิจกรรมโครงการการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลทุ่งแก ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เพื่อให้เด็กเกิดทักษะในการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ จากการเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกัน


วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราต่อสุขภาพในตำบล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนเกษตรกรในการใช้สารเคมีและอันตรายจากการใช้สารเคมี


วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ตามโครงการ "สายใยรักจากลูกถึงแม่" ประจำปี 2560 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก


วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกได้จัดทำโครงการTo Be Number One ในสถานศึกษาระดับตำบล ประจำปี 2560 เพื่อสร้างความรู้และทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้นำดอกไม้จันทน์ ที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วมอบให้อำเภอเจริญศิลป์เพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9


วันอังคาร ที่ 1 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก โดยนายอำเภอเจริญศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก พัฒนาชุมชนอำเภอฯ เกษตรอำเภอฯ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเจริญศิลป์ หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม ธกส.สาขาเจริญศิลป์ กำนันตำบลทุ่งแก


วันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมด้วยนายอำเภอเจริญศิลป์ ท้องถิ่นอำเภอเจริญศิลป์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสร้างไพร โรงพยาบาลเจริญศิลป์ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก


วันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกได้เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี (2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้กำหนดจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยปลา ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐


วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกได้จัดอบรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใกล้ตัวให้แก่ประชาชนในตำบล โดยร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เวลา 08.30 น. - 16.30 น.


วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้


วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวานได้จัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองเพื่อประดับตกแต่งในห้วงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ


วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตและร่วมทำโรงทาน ณ หอประชุมอำเภอเจริญศิลป์

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกได้ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเชื้อในตำบล


วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกได้ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพประจำตำบลทุ่งแก เกี่ยวกับการพิจารณางบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เวลา 10.00 น


วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)(เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) เพื่อใช้เป็นเครื่องมื่อในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก


วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้ออกให้บริการรับซื้อขยะ ในตำบล ณ บ้านทุ่งแก หมู่ที่ 2


วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ จังหวัดสกลนคร


วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกได้ ประชุมพนักงาน/พนักงานจ้าง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เวลา 14.00 น.


วันที่ 4-9 พฤษภาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกได้จัดทำโครงการ อบต.สัญจรทบทวน เพิ่มเติมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)


วันพุธที่ 5 เมษายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกได้ประชุมประจำเดือนพนักงาน/พนักงานจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เวลา 14.00 น.


วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้จัดกิจกรรมโครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับบัณฑิตน้อย ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เวลา 09.00 น. ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน


วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกได้ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 2560-2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เวลา 10.00 น.


วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพประจำตำบลทุ่งแก ณ ห้องประชุม อบต.ทุ่งแก

วันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกได้มอบใบประกาศให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแสงและโรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา ตามโครงการอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งแก

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้ประชุมพร้อมมอบเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลทุ่งแก เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก


วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกได้มอบเก้าอี้สุขาให้กับคนพิการในตำบลโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร


วันที่ 23-25 มกราคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกได้เข้าร่วมโครงการอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า(รสทป.) ณ วัดนิโครธ บ้านโสก หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร


วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนมกราคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกได้จัดกิจกรรมโครงการชุมชนปลอดขยะ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักเกี่ยวกับวิธีการคัดแยกขยะแต่ละประเภทและสามารถทำให้เกิดรายได้


ประชุมประจำเดือน อบต.ทุ่งแก


วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน


วันที่ 23 ตุลาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกได้เข้าร่วมงานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยะมหาราช ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  


วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกได้จัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวานได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในวันที่ 21 กันยายน 2559  


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกได้เข้าร่วมกิจกรรมทอดเทียนพรรษาประจำปี 2559 ณ วัดหินสามก้อน บ้านโคกไชยวานน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร วันที่ 20 กันยายน 2559


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกได้จัดทำโครงการ อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม ประดับและหล่อเทียนพรรษา วันที่ 14 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น


กิจกรรม To Be Number One ในสถานศึกษาระดับตำบล ประจำปี พ.ศ. 2559 อบต.ทุ่งแก วันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ ร.ร.บ้านโสกวังอ้อยหนู


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้จัดทำโครงการ"ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต" จัดขึ้นในวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2559 ณ เกาะใหญ่หนองทุ่งมน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชน นำคุณธรรม จริยธรรม นำไปใช้ในชีวิตได้

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก กำหนดจัดทำโครงการชุมชนปลอดขยะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการคัดแยกขยะภายในครัวเรือนและเป็นการลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งกำหนดจัดการอบรมขึ้น ในวันพุธ ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกได้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีทอดเทียนพรรษาประจำปี 2559 วันที่ 20 สิงหาคม 2559ณ วัดโพธารามบ้านหนองแสง ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร


วันที่ 25 สิงหาคม 2559 นายชูชาติ เทพสุต หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าที่สกลนคร ได้มาติดต่อประสานการปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่า การถ่าย-โอนภารกิจการควบคุมไฟป่าของกรมป่าไม้ ที่ อบต.ทุ่งแก


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกได้จัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2559 ในวันที่ 11 - 15 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม อบต.ทุ่งแก เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพให้แกคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการและประชานที่สนใจการทำใส้กรอกอีสานในวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ. ห้องประชุม อบต.ทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์

 

วันที่ 4 สิงหาคม 2559 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการผู้ติดเชื้อเอดส์ภายในตำบล


ด้วยอำเภอเจริญศิลป์ ได้กำหนดเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติในพื้นที่ ในวันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 น. โดยเริ่มต้นขบวนที่ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ไปสิ้นสุดที่ป้อมยามคำแหง บ้านเจริญศิลป์ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งแกได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2559 วันที่ 27 กรกฎาคม 2559ณ โรงเรียนบ้านดอนสร้างไพร บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งแกและคณะ ครู ก. ครู ข. ได้ร่วมกันรณรงค์การออกเสียงประชามติ ประจำปี 2559 ณ บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ณ โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา

ประเพณีทอดเทียนพรรษาประจำปี 2559 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ วัดป่าแสงธรรม บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกได้จัดประชุมเพื่อจัดทำแผน สปสช.ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก


คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ตรวจรับงานโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ(สระหนองผือ) บ้านทุ่งแก  หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งแก  อำเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ตรวจรับงานโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำสาธารณะเพื่ออุปโภค(คลองส่งน้ำห้วยวังอ้อยหนู) บ้านวังอ้อยหนู หมู่ที่ 10  ตำบลทุ่งแก  อำเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ตรวจรับงานโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ(สระประปา) บ้านโสก  หมู่ที่ 8  ตำบลทุ่งแก  อำเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

วันเสาร์ที่ 25 - 26 เดือนมิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกได้จัดโครงการฝึกรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันใหักับเด็กและเยาวชนเพื่อต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ศูนย์ฝึกอบรมเกาะใหญ่หนองทุ่งมน โดยมีเด็กนักเรียนเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 70 คน

กิจกรรมโครงการปลุกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ วัดป่าบ้านดอนสร้างไพร

วันที่ 17 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกได้จัดพิธีเปิดศูนย์ยุติธรรมประจำตำบลทุ่งแกโดยมีท่านนายอำเภอเจริญศิลป์ ว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่ง ใครบุตร เป็นประธานในพิธีเปิด

ทำบุญสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกและกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  ประจำปี 2559 วันที่ 8  เมษายน  2559

การฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจบ้านโดยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเจริญศิลป์  และสถานีตำรวจภูธรเจริญศิลป์  ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2559  ณ  สถานที่ฝึกอบรมชั่วคราวเกาะใหญ่หนองทุ่งมน

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกได้จัดกิจกรรมพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสงที่ผ่านการศึกษาปฐมวัย  ประปีการศึกษา 2558  จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเข้าศึกษาในสถานศึกษาที่สูงขึ้นต่อไป  ในวันที่ 15  มีนาคม  2559 ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  ชุมชน ท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้านและเพื่อให้เด็กมีความภาคภูมิใจในการเข้ารับการศึกษาที่สูงขึ้นต่อไป

โครงการออกประชาคมตำบลและให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 15-26 กุมภาพันธ์ 2559

11 กุมภาพันธ์ 2559 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ว่าที่ ร.ต.รวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอเจริญศิลป์ ได้นำความห่วงใยจาก ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และนายกเหล่ากาชาด มอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาว โดยประชารัฐอำเภอ/ตำบล ห่วงใยประชาชนสู้ภัยหนาว

กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ครั้งที่ 18

วันเด็กศูนย์บ้านหนองแสง

วันเด็กโคกไชยวาน