วันอังคารที่ ๒๖ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ เพื่อรับทราบการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ) และข้อราชการอื่นๆ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

admin

Share: