Posted in งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต อบต.ทุ่งแก ประจำปี 2563

Continue Reading...
Posted in งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ภารกิจหลัก

การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี

Continue Reading...
Posted in งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)

Continue Reading...
Posted in งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563

Continue Reading...
Posted in งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้า

Continue Reading...
Posted in งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

แต่งตั้งพนักงานประเมินภาษี พนังานสำรวจ และพนักงานเก็บภาษี

Continue Reading...
Posted in งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

แผ่นพับประชาสัมพันธ์สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

ประกาศยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน เพื่อชำระภาษีประจำปี 2559

งานภาษีปี2559

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน เพื่อชำระภาษีประจำปี 2560

งานภาษีปี2560

Continue Reading...