Posted in งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ปี 2565

Continue Reading...
Posted in งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

รายงานการเจาะปรุใบเสร็จและการใช้ใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2564

Continue Reading...
Posted in งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

รายงานการเจาะปรุใบเสร็จและการใช้ใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564

Continue Reading...
Posted in งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินในระบบ e-Laas ประจำปี 2564

Continue Reading...
Posted in งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต อบต.ทุ่งแก ประจำปี 2563

Continue Reading...
Posted in งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)

Continue Reading...
Posted in งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563

Continue Reading...
Posted in งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้า

Continue Reading...
Posted in งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

แต่งตั้งพนักงานประเมินภาษี พนังานสำรวจ และพนักงานเก็บภาษี

Continue Reading...
Posted in งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

แผ่นพับประชาสัมพันธ์สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

Continue Reading...