แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570

]ข้อบัญญัติปีงบประมาณ ปี 2564

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไขเปลี่ยนแปลง ดาวน์โหลด1 ดาวน์โหลด2 ดาวน์โหลด3 ดาวน์โหลด4

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2563

แบบติดตาม 62

แผนพัฒนา 5 ปี ทุ่งแก (61-65)

แผนพัฒนาเพิ่มเติมครั้งที่ ๑

แผนพัฒนาเพิ่มเติมครั้งที่ ๒

แผนปภ.60

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี-60-64

แผนพัฒนา 3 ปี 2560-2562

แผนพัฒนาบุคลากร

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2558

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 59-63

แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต 2561-2565

แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

Share: