นโยบายผู้บริหาร

นโยบายผู้บริหาร

 1. ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งมั่นเน้นให้         กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำ กลุ่มองค์กรต่างๆ  ประชาชนมีส่วนร่วมและมีความรักความสามัคคี โดยร่วมคิดร่วมทำร่วมกิจกรรม  ร่วมพัฒนา  เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องชาวตำบลทุ่งแก

 

 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  • ประสานหน่วยงานอื่นๆ เพื่อขอรับงบประมาณมาพัฒนาในตำบล
  • ส่งเสริมโครงการก่อสร้างถนน คศล. ลาดยางเชื่อมระหว่างตำบล ระหว่างหมู่บ้านในตำบลและในหมู่บ้านทั้ง 8 หมู่บ้านให้ทั่วถึง
  • ส่งเสริมโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนลาดยาง / คศล.พร้อมถนนลูกรังในตำบล
  • ส่งเสริมโครงการก่อสร้างสะพาน บล็อกคัลเวิร์สภายในตำบล
  • ส่งเสริมโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่
  • ส่งเสริมขุดลอกแหล่งน้ำที่ตื้นเขินในตำบล
  • ส่งเสริมก่อสร้างประปาและปรับปรุงภายในตำบล
  • ส่งเสริมขยายเขตไฟฟ้าและไฟส่องทางในหมู่บ้านและการเกษตรให้ทั่วถึงในตำบล
 2. ด้านพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม

3.1  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนโดยการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ  เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน  ด้วยการสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ให้กลุ่มอาชีพต่างๆ ผลิตสินค้าอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

3.2  ส่งเสริมจัดหารถบริการฉุกเฉินเพื่อบริการฉุกเฉินในตำบล

3.2 ส่งเสริมให้มีตลาดชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้

3.4 ส่งเสริมให้มีลานกีฬาชุมชน เช่น กีฬาและสถานที่ออกกำลังกายอย่างทั่วถึง

 1. การศึกษาและวัฒนธรรม
  • ส่งเสริมจารีตประเพณี บุญพระเวสสันดร ทอดเทียนเข้าพรรษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • ส่งเสริมประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์
  • ส่งเสริมกีฬาพร้อมอุปกรณ์
 2. ด้านสาธารณสุข โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
  • ส่งเสริมระบบหลักประกันสุขภาพให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง
  • ส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่เกิดขึ้น
  • ส่งเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของประชาชนในตำบล
  • ส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กแรกเกิด

 

Share:

Author: admin