แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุ
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนกา

แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต 2561-2565

คู่มือการจัดทำเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์-การทุจริตประพฤติมิชอ
แบบคำร้องและตัวอย่าง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์
คำสั่งเรื่องการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือรับเรื่องราวร้องทุกข์
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกเรื่อง ประกาศช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์
เรื่อง ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์

Share: