Posted in กิจกรรมและโครงการ ข้อมูลทั่วไป

วันศุกร์ที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 นายสมชาย พรมศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลทั่วไป

คำขวัญ อบต.ทุ่งแก

“โครงการพระราชดำริล…

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลพื้นฐาน

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลทั่วไป

ประเด็นยุทธศาสตร์

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลทั่วไป

นโยบายผู้บริหาร

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลทั่วไป

พันธกิจ

พันธกิจ(Mission) พัฒนาระบ…

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision) “ ชุม…

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลทั่วไป

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร…

Continue Reading...