Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายได้และออกให้บริการรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2563

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ข้อบัญญัติ2563

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540(สขร.)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มีนาคม 2563

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (สขร.)

Continue Reading...