Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานเกี่ยวกับการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540(สจร)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายเวลาในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส3

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540(สขร.)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2564

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นายวิจารณ์ มุทาพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ออกเยี่ยมจุดบริการประชาชน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรประจำจุดบริการประชาชนในตำบล ตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตอบต.ทุ่งแก

Continue Reading...