Posted in กิจการสภา

หนังสือเชิญประชุมสมัยสามัญ

หนังสือเชิญร่วมรับฟังการป…

Continue Reading...
Posted in กิจการสภา

การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ

การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ …

Continue Reading...
Posted in กิจการสภา

การบันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

รายงานการประชุมสภาสมัยวิส…

Continue Reading...
Posted in กิจการสภา

การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ

ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยส…

Continue Reading...
Posted in กิจการสภา

การกำหนดสมัยประชุมสามัญ

ประกาศกำหนดประชุมสภาองค์ก…

Continue Reading...