Posted in การจัดซื้อจ้าง/จัดหาพัสดุ

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติ…

Continue Reading...
Posted in การจัดซื้อจ้าง/จัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้…

Continue Reading...
Posted in การจัดซื้อจ้าง/จัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

Continue Reading...
Posted in การจัดซื้อจ้าง/จัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

Continue Reading...
Posted in การจัดซื้อจ้าง/จัดหาพัสดุ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง…

Continue Reading...
Posted in การจัดซื้อจ้าง/จัดหาพัสดุ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

Continue Reading...