Posted in การจัดซื้อจ้างและการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง …

Continue Reading...
Posted in การจัดซื้อจ้างและการจัดหาพัสดุ

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

รายงานสรุปผลการดำเนินการจ…

Continue Reading...
Posted in การจัดซื้อจ้างและการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

Continue Reading...
Posted in การจัดซื้อจ้างและการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

Continue Reading...
Posted in การจัดซื้อจ้างและการจัดหาพัสดุ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง…

Continue Reading...
Posted in การจัดซื้อจ้างและการจัดหาพัสดุ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

Continue Reading...