Posted in กิจกรรมและโครงการ

วันที่ 19 และ 21 กันยายน 2566 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ออกบริการรับซื้อขยะ บ้านทุ่งแก หมู่ที่ 2 และบ้านวังอ้อยหนูหมู่ที่ 10 ตามโครงการกองทุนธนาคารขยะตำบลทุ่งแก

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น.นายพนมไพร สีหานาจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เป็นประธานในพิธีเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดประชาสามัคคี หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งแก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงาน พ่อค้า ประชาชน พุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

วันที่ 14 กันยายน 2566 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ออกบริการรับซื้อขยะรีไซเคิล บ้านหนองจานหมู่ที่ 6 ตามโครงการกองทุนธนาคารขยะตำบลทุ่งแก

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่คณะผู้บริหาร/พนักงาน/พนักงานจ้างและสมาชิกสภา อบต.ทุ่งแก ระหว่างวันที่ 7-10 กันยายน 2566

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

วันที่ 12 กันยายน 2566 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ออกบริการรับซื้อขยะรีไซเคล บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งแก

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

วันอังคารที่ ๒๒ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิจารณ์ มุทาพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เป็นประธานเปิดอบรมโครงการห่วงใย..ใส่ใจสุขภาพผู้พิการเพื่อฟื้นฟูสมถรรภาพคนพิการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบทุ่งแก

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

วันศุกร์ที่ ๑๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก จัดอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยมีนายวิจารณ์ มุทาพร นายองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เป็นประธานเปิดการอบรม ณ โรงเรียนบ้านโสกวังอ้อยหนูประชาสามัคคี โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาตำบลทุ่งแก ร่วมเป็นเกียรติในการอบรมครั้งนี้

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก จัดอบรมโครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี…ชีวีเป็นสุข โดยมีนายวิจารณ์ มุทาพร นายองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เป็นประธานเปิดการอบรม โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสร้างไพร ตำบลทุ่งแก โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาตำบลทุ่งแก ร่วมเป็นเกียรติในการอบรมครั้งนี้

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ คณะกรรมการตรวจงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ออกตรวจรับงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งบ่อ บ้านทุ่งแก หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

งานไฟฟ้าและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ออกให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งแก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแสงหมู่ที่ ๕ และบ้านวังอ้อยหนู หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งแกอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

Continue Reading...