Posted in กิจกรรมและโครงการ

นายวิจารณ์ มุทาพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเจริญศิลป์มอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวผู้สูงอายุ บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๕ เพื่อเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน และบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

วันพุธที่ ๑๐ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมชาย พรมศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เป็นประธานเปิดอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยด้วยหลัก ๓ อ (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พร้อมด้วยผู้ปกครองให้เกียรติร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

วันอังคารที่ ๒๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้ เพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงาม และเพื่อป้องกันอุบัติเหตุของผู้ใช้รถใช้ถนนในการสัญจร บริเวณสามแยกบ้านทุ่งแก หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

วันพุธ ที่ ๒๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนสร้างไพร อาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านดอนสร้างไพร หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งแก

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

วันพุธที่ ๒๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกร่วมกับคณะครู นักเรียน โรงเรียนวังอ้อยหนู (ประชาสามัคคี) พร้อมผู้นำชุมชน ประชาชนร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์และรวมพลังต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน ของทุกปี)

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกร่วมกับโรงเรียน สถานศึกษา ร่วมพลังต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น Zero Corruption #รวมพลังเพื่อสร้างจุดเปลี่ยน

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

วันพุธที่ ๒๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกจัดกิจกรรมเสริมสร้างสถาบันครอบครัว ชุมชน ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม โดยนายวิจารณ์ มุทาพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกเป็นประธาน ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านโสกวังอ้อยหนู (ประชาสามัคคี )

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

วันอังคารที่ ๒๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนสร้างไพร อาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านวังอ้อยหนู หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

วันเสาร์ที่ ๒๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนสร้างไพร อาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

Continue Reading...