You are here: Home >Archive for the ‘การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต’ Category

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ปค.4.1 ปค.4.2 ปค.4 […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS