Posted in ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง…

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลพื้นฐาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลพื้นฐาน

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลพื้นฐาน

แผนผังและโครงสร้างบุคลากร(ฝ่ายสภาฯ)

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลพื้นฐาน

แผนผังและโครงสร้างบุคลากร(ฝ่ายบริหาร)

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลพื้นฐาน

แผนการขับเคลื่อนส่วนราชการ

แผนปี 61-64  

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลพื้นฐาน

อำนาจหน้าที่

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลพื้นฐาน

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

อำนาจหน้าที่ และกฎหมายที่…

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลพื้นฐาน

คณะผู้บริหาร

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างหน่วยงาน

Continue Reading...