Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภารกิจหลัก

รายงานผลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประจำปีงบประมาณ

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภารกิจหลัก

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายได้และออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการดำเนินงานโครงก…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภารกิจหลัก

รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการประชาชนนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการดำเนินงานโครงก…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภารกิจหลัก

รายงานผลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

Continue Reading...
Posted in ภารกิจหลัก

โครงการพัฒนาการจัดเก็บภาษีรายได้และออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

Continue Reading...
Posted in งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ภารกิจหลัก

การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี

Continue Reading...
Posted in ภารกิจหลัก

ระเบียบกฎหมาย

ระเบียบกฎหมาย ระเบียบกฎหม…

Continue Reading...
Posted in ภารกิจหลัก

การออกให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2562

Continue Reading...
Posted in ภารกิจหลัก

รายงานผลารดำเนินงานโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ประจำปี 2561

Continue Reading...
Posted in ภารกิจหลัก

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2561

Continue Reading...