Posted in งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ภารกิจหลัก

การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี

Continue Reading...
Posted in ภารกิจหลัก

แผนพัฒนา

แบบติดตาม 62 แผนพัฒนา 5 ป…

Continue Reading...
Posted in ภารกิจหลัก

ระเบียบกฎหมาย

ระเบียบกฎหมาย ระเบียบกฎหม…

Continue Reading...
Posted in ภารกิจหลัก

งานกิจการสภา

รายงานการประชุมสภา สมัยที…

Continue Reading...
Posted in ภารกิจหลัก

การออกให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2562

Continue Reading...
Posted in ภารกิจหลัก

รายงานผลารดำเนินงานโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ประจำปี 2561

Continue Reading...
Posted in ภารกิจหลัก

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2561

Continue Reading...
Posted in ภารกิจหลัก

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการบริการนอกเวลาราชการฯ ปี 2562

Continue Reading...
Posted in ภารกิจหลัก

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการบริการนอกสถานที่ฯ ปี 2560

Continue Reading...
Posted in ภารกิจหลัก

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจำปี 2560

Continue Reading...