Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร แ…

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒน…

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนา…

Continue Reading...