วันศุกร์ที่ ๓๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิจารณ์ มุทาพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เป็นประธานคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ครั้งที่๓/๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัย ในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งแก

admin

Share: