วันอังคารที่ ๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายสมชาย พรมศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาการสมวัย สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสร้างไพร ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

admin

Share: