วันจันทร์ที่ ๒๒ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ออกให้บริการรับชำระภาษี บ้านดอนสร้างไพร หมู่ที่ ๑ และบ้านทุ่งแก หมู่ที่ ๒ ณ ศาลาประชาคม ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

admin

Share: