วันพุธที่ ๓ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐น. นายวิจารณ์ มุทาพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ประชุมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ เพื่อปรึกษาหารือและชี้แจงข้อราชการในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลและประชาชนในพื้นที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

admin

Share: