วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ออกให้บริการรับชำระภาษี บ้านวังอ้อยหนู หมู่ที่ 10 ณ ศาลาประชาคม ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

admin

Share: