วันจันทร์ที่ ๓ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. งานนโยบายและงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก จัดโครงการประชุมประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) บ้านดอนสร้างไพร หมู่ที่ ๑ และบ้านทุ่งแก หมู่ที่ ๒ โดยนายวิจารณ์ มุทาพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Share: