วันพุธที่ ๕ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. งานนโยบายและงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก จัดโครงการประชุมประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) บ้านหนองจาน หมู่ที่ ๖ และบ้านโคกไชยวานน้อย หมู่ที่ ๙ โดยนายวิจารณ์ มุทาพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

admin

Share: