วันศุกร์ที่ ๗ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. งานนโยบายและงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก จัดโครงการประชุมประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) บ้านโสก หมู่ที่ ๘ และบ้านวังอ้อยหนู หมู่ที่ ๑๐ โดยนายวิจารณ์ มุทาพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

admin

Share: