คณะทำงานจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าชเรือนกระจก ลงพื้นที่สำรวจการจัดทำถังขยะเปียก บ้านโคกไชยวานน้อย หมู่ที่ ๙ ตามแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ตามนโยบายทีรัฐบาลกำหนด

admin

Share: