วันพุธที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐น.นายวิจารณ์ มุทาพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เป็นประธานรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สำหรับพระราชทาน โดยมอบให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เพื่อเชิญไปประดิษฐานยังสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากร เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก จักได้มีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีไว้เคารพสักการะ และเป็นเครื่องเตือนใจถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ทั้งยังเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยอยู่เสมอ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์์จังหวัดสกลนคร

admin

Share: