วันศุกร์ที่ ๒๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสร้างไพร อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม) คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแสง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป จัดกิจกรรมรณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกในตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

admin

Share: